Reklamace

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:          www.miskagranulek.cz

Společnost:                        Lenka Řehořová

Se sídlem:                          Koperníkova 501 Příbram

IČ/DIČ:                              IČO: 18614825

E-mailová adresa:             miskagranulek@email.cz

Telefonní číslo:                  724 295 739

 

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:      …............................

Moje adresa: …................................

Můj telefon a e-mail:........................................        

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne …................. jsem ve Vašem obchodě …........................ vytvořil objednávku  Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady ….........................Požaduji vyřídit reklamaci      následujícím způsobem: …......................................................Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na výměnu/náhradu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

  1. Datum objednání …......................./datum obdržení ….......................................
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem …................................................ (*)
    a budou navráceny zpět způsobem …........................................
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:...................................................
  5. Adresa spotřebitele:..................................................................
  6. E-mail:.............................................................................
  7. Telefon:...............................................

 

 

 

V ….................... Dne …............................

 

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.